PROJEKTY UNIJNE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa projektu: „Wprowadzenie nowej usługi związanej z zaoferowaniem kruszywa z podziałem na frakcje”

Spodziewane efekty projektu

– zniwelowanie skutków kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią COVID-19 oraz utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu;

– utrzymanie konkurencyjności firmy zagrożonej trwającym stanem epidemicznym poprzez wdrożenie do procesów produkcji nowego przesiewacza i zaoferowanie na rynku kruszywa o różnych frakcjach;

– bezpośredni rozwój firmy w oparciu o wzrost przychodów z działalności, który nastąpi po spadku przychodów spowodowanych kryzysem pandemii COVID-19;

– zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności i stabilności biznesowej dzięki zdobyciu nowych klientów;

– spadek bezrobocia w powiecie dzięki utworzeniu nowego, trwałego miejsca pracy w stabilnej, aktywnie rozwijającej się firmie;

– oferowanie produktów wyższej jakości;

– wzrost zadowolenia klientów, w związku z oferowaniem nowych produktów o lepszych właściwościach;

– wzrost zatrudnienia;

Wartość projektu: 1 126 676,06 zł

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej: 778 597,28zł

Beneficjent: Developer i Recykling Sp. z o.o., ul. Młodego Górnika 2D,  41-808 Zabrze             Projekt wspierany w ramach REACT-EU